Prameny české lidové hudby

Hudební folklor Čech, Moravy a Slezska

Webový portál Prameny české lidové hudby prezentuje představuje databázi digitalizovaných záznamů lidových písní, tanců a instrumentálních melodií, která je v různých formách průběžně pořizována vědeckými pracovníky Etnologického ústavu AV ČR, v oddělení etnomuzikologie a etnochoreologie v Praze a v oddělení paměťových studií v Brně, ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici.

Základ portálu byl vytvořen v rámci projektu Lidové písně a tance českých zemí – digitální systém pro zpřístupnění a záchranu (DG18P02OVV053) v programu Ministerstva kultury ČR na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) 2016–2022

Portál prezentuje data o pramenech české lidové hudby a usnadňuje vyhledávání informací o písních, tancích a instrumentální hudbě. K jednotlivým pramenům jsou do portálu postupně doplňována digitalizovaná data různých typů, zejména skeny rukopisných i vydaných hudebních a textových zápisů, audiovizuální soubory s historickými záznamy lidových zpěváků a hudebníků, seznamy incipitů písňových jednotek, digitalizované melodie a texty či podrobné pasportizační údaje.


Portál je přístupný ve dvou úrovních.
Úroveň všeobecného veřejného přístupu umožňuje vyhledat píseň nebo instrumentální melodii podle základních hledisek, např. textového incipitu, autora pramene (sběratele nebo vydavatele), lokality a regionu či datace zápisu, nebo druhu tance. V případě, že je k prameni připojen revidovaný a digitalizovaný notový zápis, umožňuje portál vyhledat píseň i podle části melodie nebo tzv. melodické kontury (obrys daný pohybem melodiky na přízvučných taktových dobách).
Při vyhledávání portál u nalezených jednotek zobrazí všechna dosud pořízená data, zejména jejich incipit, pasportizaci a z ní vycházející mapové podklady, digitalizovaný notový zápis, sken pramene, nebo zvukový či obrazový záznam. Zpřístupněním těchto dat portál poskytuje veřejnosti snadný přehled o pramenech české lidové hudby, které byly dosud těžko dostupné.

Úroveň přístupu pro odbornou obec doplňuje podrobnější hlediska vyhledávání a srovnávání na úrovni souborů pramenů i jednotlivých melodií včetně možnosti víceúrovňového seskupování a filtrace hudebního a tanečního materiálu. Oprávnění badatelé tak získají možnost detailnější analýzy a komparace v rámci reprezentativního vzorku zpřístupněného materiálu. Úroveň přístupu pro odbornou obec doplňuje podrobnější hlediska pro vyhledávání a srovnávání pramenů a lidových melodií včetně možností seskupování a filtrace hudebního a tanečního materiálu. Oprávnění badatelé z oblasti odborné obce tak získávají možnost detailněji analyzovat a srovnávat velké skupiny zpřístupněného materiálu.


Toto je zkušební provoz portálu pro testování importu pořizovaných dat.

  Prameny

Prameny české lidové hudby

  Písně

Lidové písně